Tags: công trình linh thiêng

Video Hùng thiêng Quan Lạn

Quan Lạn – hòn đảo của những chiến công oai hùng. Quá trình mở đất giữ đảo đã đưa đến sự hình thành hệ thống công trình linh thiêng và thiết chế văn hóa...

14.12.2022 | 21:12 PM