Tags: Thắp lửa gốm mộc Churu

Video Thắp lửa gốm mộc Churu

Gốm mộc Churu, lúc hưng thịnh, lúc thăng trầm, lúc nguy cơ mai một vẫn đượm nồng màu lửa được những người con vùng cao nguyên đất đỏ “thắp lửa” nối dài...

21.09.2022 | 18:56 PM