Video Tự hào hàng Việt Nam

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam - Số 11 ngày 16/11/2022

18:12 - 16/11/2022

Nội dung chính có trong chương trình:

- Tuần hàng Mỗi xã một sản phẩm -  sản vật Việt Nam phát triển và hội nhập
- Giải pháp phát triển sản phẩm địa phương và du lịch nông thôn
- Xúc tiến đầu tư phát triển Sâm Lai Châu
- Thị xã Đông Triều ( Quảng Ninh) nỗ lực phát triển sản phẩm đặc trưng chất lượng cao
- Ninh Thuận tăng cường quảng bá các sản phẩm vùng miền

Mời quý vị xem các chương trình Tự hào hàng Việt Nam đã phát sóng tại đây./.