Video Tự hào hàng Việt Nam

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam Số 13 ngày 30/11/2022

20:04 - 30/11/2022

Nội dung chính trong Tự hào hàng Việt Nam Số 13

- Hòa Bình: lễ hội cam Cao Phong lần thứ 7 năm 2022
- Đa dạng các mặt hàng cây cảnh truyền thống của Hà Nội
- TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị hàng hóa Tết
- Hưng Yên chủ động các giải pháp tiêu thụ cam
- Bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm và Tết Quý Mão

  • Từ khóa