Video Tự hào hàng Việt Nam

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam Số 16 ngày 21/12/2022

20:23 - 21/12/2022

Nội dung chính trong Tự hào hàng Việt Nam Số 16:

Thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử tại Việt Nam
Ứng dụng công nghệ số trong việc nuôi chim yến
Cà Mau quảng bá các sản phẩm địa phương trên sàn thương mại điện tử
Phụ nữ khởi nghiệp nhờ thương mại điện tử
Thực phẩm “sạch” từ doanh nghiệp “sạch”

  • Từ khóa