Tags: Catìlavệ

Video Từ Ca-tì-la-vệ tới Bồ-đề Đạo-tràng

Ca-tì-la-vệ (Kapilvastu) nằm ở phía tây Nê-pan, cách Lumbini khoảng 60 cây số. Theo nhiều kết quả khảo cổ, đây chính là vương thành Ca-tì-la-vệ vào thời...

15.01.2019 | 21:12 PM