Tags: người có hành vi

Video Giải pháp nào nâng cao hiệu quả xử lý với người có hành vi bạo lực gia đình?

Những giải pháp trong Luật PCBLGĐ sửa đổi, bổ sung vừa được Quốc hội thông qua sẽ góp phần nâng cao hiệu quả xử lý với người có hành vi bạo lực gia đình...

17.12.2022 | 10:36 AM