Tags: Sarnath

Video Sarnath - Đức Phật chuyển bánh xe chánh pháp

Vườn Nai, hay Vườn Lộc Uyển (Sarnath) là nơi đức Phật giảng pháp lần đầu tiên cho anh em Kiều Trần Như, hình thành nên Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng. Sarnath...

15.01.2019 | 21:38 PM