Tags: sức sống nghề hoa

Video Sức sống nghề hoa cây cảnh Nghi Ân

Sự phát triển của cả 3 làng nghề tạo nên sức sống cho cả xã nghề hoa cây cảnh Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Cuộc sống của người dân đi lên từ...

03.12.2022 | 17:40 PM