Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 21/6/2024

Nội dung chính
- Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên
- XD đường lối phù hợp, khả thi, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả
- Ra mắt cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền VH Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”
08:10 - 22/06/2024