Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa – Du lịch 11h30 ngày 23/5/2024

Những tin chính:
- Phát huy giá trị di sản Tháp Bà Ponagar gắn với phát triển du lịch bền vững
- Hành trình sống xanh của người trẻ
- Du lịch quốc tế đạt 97% mức trước đại dịch Covid-19
- Sức sống làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ Khúc Toại
16:07 - 23/05/2024