Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 05/08/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Văn hóa - Du lịch:
- Lễ kỷ niệm 90 năm ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu tiên
- Độc đáo bộ emoji "54 dân tộc anh em"
- Anh: Mở cửa bảo tàng Victoria & Albert
20:17 - 05/08/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.