Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hoá - Du lịch ngày 06/6/2024

Tín chính:
- Vấn đề phát triển ngành du lịch làm nóng nghị trường Quốc hội
- Giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành du lịch
- Nha Trang: Hấp dẫn tour du lịch “theo dấu chân bác sĩ Yersin”

15:51 - 06/06/2024