Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 23/11/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Phát huy sức mạnh của cộng đồng lưu giữ di sản Việt Nam
- Phát huy “sức mạnh mềm” của văn học, nghệ thuật trong bối cảnh mới
- UNESCO thông qua hồ sơ vinh danh nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu
22:09 - 28/11/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.