Video Chương trình đặc biệt

Chiến lược Quốc gia Bình đẳng giới - 10 năm nhìn lại

Sau 10 năm thực hiện, bên cạnh một số tồn tại, Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới đã đạt những thành tựu đáng kể, góp phần vào sự chuyển mình đi lên của đất nước ta.
16:43 - 07/09/2021

Chiến lược đưa ra 7 mục tiêu cụ thể và 22 chỉ tiêu nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới trên các lĩnh vực chính trị; kinh tế, lao động, việc làm; giáo dục và đào tạo; y tế; văn hóa, thông tin; trong đời sống gia đình, xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

Mời quý vị xem các chương trình trên Kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát sóng tại đây./.