Video Tin trong nước

Chuẩn bị diễn ra Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng”

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng” do Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/12/2021 và trực tuyến tại 63 điểm cầu của Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
15:44 - 07/12/2021

Ban tổ chức cho biết, hội thảo khoa học cấp quốc gia “Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng” sẽ tập trung làm rõ một số vấn đề như: Các vấn đề chung về không gian mạng và bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, phân tích những yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia được nhấn mạnh trong văn kiện Đại hội Đảng các nhiệm kỳ gần đây, đặc biệt là trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Phân tích những cơ hội, thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Hội thảo cũng sẽ đánh giá thực trạng của hoạt động sử dụng không gian mạng trong bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay; Đề xuất phương hướng, giải pháp và khuyến nghị nhằm phát huy vai trò của nhân dân, của các lực lượng nòng cốt, đặc biệt là vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng.

Ban tổ chức cũng cho biết, các tham luận tại hội thảo đã được Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật biên tập, xuất bản thành sách với 2 tập để phổ biến, lan tỏa nội dung, giá trị của Hội thảo đến đông đảo nhân dân và bạn đọc. Trong đó, Tập 1 Kỷ yếu Hội thảo sẽ được Nhà xuất bản phát hành song song cả ấn phẩm giấy và ấn phẩm điện tử phục vụ bạn đọc miễn phí trên trang Stbook.vn và Thuviencoso.vn.

Tiến Dũng - Chí Phương

Mời quý vị xem các tin tức đã phát sóng tại đây./.