Video Chương trình đặc biệt

Chương trình hành động quốc gia Phòng chống bạo lực gia đình 2014-2020: Kết quả và yêu cầu thực tiễn

Đánh giá kết quả hơn 10 năm thực hiện Luật và 6 năm triển khai Chương trình hành động quốc gia về Phòng chống bạo lực gia đình, Bộ VHTTDL cho biết, tình hình bạo lực gia đình có xu hướng giảm, năm sau thấp hơn năm trước.
19:54 - 26/01/2021

Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 với mục tiêu tổng quát nhằm “Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình; từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình trên phạm vi toàn quốc”. Theo đó, Chương trình đã đưa ra 8 mục tiêu cụ thể phấn đấu cần đạt được vào năm 2020. Trong đó, đáng chú ý là các mục tiêu cần đạt như: Trên 95% số hộ gia đình được tiếp cận thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình; trên 95% số nạn nhân bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa bạo lực gia đình, tư vấn pháp lý, chăm sóc y tế, bảo vệ sự an toàn cho nạn nhân; và trên 95% số người có hành vi bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa, giáo dục chuyển đổi hành vi.

Chương trình cũng chỉ ra những giải pháp cụ thể trong quá trình thực hiện. Trong đó chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình; chú trọng truyền thông, giáo dục, vận động về đạo đức, lối sống văn hóa trong gia đình, trách nhiệm của các thành viên gia đình trong thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; nghiên cứu, xây dựng mạng lưới quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng; can thiệp, xử lý kịp thời các vụ bạo lực gia đình.

Mời quý vị xem các Chương trình đặc biệt đã phát sóng tại đây./.