Video Chương trình đặc biệt

Chương trình nghệ thuật “Mùa xuân dâng Đảng” - Phần 3

Tròn 94 năm, kể từ mùa xuân Canh Ngọ, ngày 03/02/1930 mãi mãi là mốc son trong lịch sử của dân tộc Việt Nam với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì thành lập.
12:09 - 08/02/2024

Tròn 94 năm, kể từ mùa xuân Canh Ngọ, ngày 03/02/1930 mãi mãi là mốc son trong lịch sử của dân tộc Việt Nam với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì thành lập. Từ mốc son ấy, cả dân tộc đoàn kết, bền lòng phấn đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng lập nên những kỳ tích vang dội trong 94 năm qua, đã chứng minh: Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội là đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Thành quả của 94 năm qua, trong đó có gần 40 năm đổi mới, đó là kết quả của phương lược đổi mới tư duy, tầm nhìn và hành động sáng tạo, cụ thể, là kết tinh thành đỉnh cao của công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, một đảm bảo nền móng căn bản cho công cuộc phát triển đất nước tiếp tục thành công, tầm nhìn tới năm 2030-2045, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng. Những thắng lợi giành được 94 năm qua trong cách mạng giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, kiến thiết đất nước, kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta và sức mạnh to lớn của nhân dân ta.

Với những cống hiến lớn lao của Đảng đối với Tổ quốc và với dân tộc, ngày nay Đảng ta vô cùng xứng đáng với lời đánh giá của Bác Hồ nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại”. 94 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng Việt Nam, dưới ngọn cờ của Đảng, đã không ngừng tranh đấu, giành lại nền độc lập dân tộc, dẫn dắt đất nước phát triển mạnh mẽ trên con đường xã hội chủ nghĩa và giữ vị trí xứng đáng trên trường quốc tế.