Video Tin trong nước

Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư tới Quân chủng Hải quân

Tại Hải Phòng, NXB Chính trị quốc gia Sự thật và Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 vừa phối hợp tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp XD và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ mới”.
18:37 - 07/09/2023

Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư tới Quân chủng Hải quân

                Cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương  được hoàn thành và ra mắt bạn đọc tháng 7/2023, nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây cũng là năm bản lề đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều thay đổi. 

              Với 39 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, cuốn sách thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về lãnh đạo, chỉ đạo đường lối, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

             Cuốn sách được sắp xếp theo từng nhóm vấn đề, với từng lực lượng, tiếp tục khẳng định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam; thể hiện bước phát triển về tư duy của Đảng đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, là sự kế thừa, phát triển truyền thống của cha ông “dựng nước đi đôi với giữ nước”, “giữ nước từ khi nước chưa nguy”. Những quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư là định hướng quan trọng để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. 

                Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu nội dung cuốn sách trong cán bộ chiến sĩ, chỉ huy các cấp trong quân đội cần tổ chức đợt sinh hoạt học tập, nghiên cứu quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách trên cơ sở những gợi mở của Tổng Bí thư, tiếp tục công tác nghiên cứu, dự báo, từng bước hoàn thiện hơn nữa đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, chiến lược bảo vệ tổ quốc, xây dựng quân đội tinh gọn, hiện đại đủ sức đáp ứng với các biến động khó lường của tình hình./.

Thực hiện: Tiến Dũng – Chí Phương