Video Tin trong nước

Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định 144 và Chỉ thị 35-CT/TW

Sáng ngày 9/7, tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35-CT/TW.
20:32 - 09/07/2024

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC QUÁN TRIỆT QUY ĐỊNH 144 VÀ CHỈ THỊ 35-CT/TW

Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung Quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt Chỉ thị số 35 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Phát biểu kết luận, chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh, việc ban hành Quy định số 144 đã khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta "là đạo đức, văn minh".

Để Quy định số 144 triển khai hiệu quả trong thực tế, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề nghị mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần luôn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Quy định, nắm chắc, hiểu sâu Quy định. Chú trọng vai trò, trách nhiệm của chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong quá trình quán triệt, tổ chức thực hiện Quy định, đề cao vai trò nêu gương, kiểm tra, đôn đốc, giám sát, sơ kết, tổng kết; đặc biệt đề cao vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân; chú trọng dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, "tự soi", "tự sửa" theo chuẩn mực đạo đức cách mạng,  làm tròn bổn phận và trách nhiệm, luôn vững vàng trước khó khăn, thách thức, không bị cám dỗ trước tiền tài, vật chất, danh vọng. Cán bộ, đảng viên phải luôn đề cao danh dự, tự trọng, liêm sỉ, văn hóa công vụ, văn hóa từ chức, để việc "có lên, có xuống, có vào, có ra" trở thành văn hóa trong Đảng, việc làm bình thường trong công tác cán bộ của Đảng...

Về Chỉ thị số 35, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề nghị các cấp ủy cần nắm chắc 7 yêu cầu, 6 nội dung trong Chỉ thị; đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 5 nội dung. Căn cứ chỉ thị của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Trung ương, đặc điểm từng địa phương, cơ quan đơn vị các cấp, tổ chức cần lãnh đạo chỉ đạo cụ thể hóa trong xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp mình, đảm bảo cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ, hiểu đúng, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35; bảo đảm đồng bộ, thống nhất, từ Trung ương tới cơ sở...

Đối với công tác nhân sự và bầu cấp ủy, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng Chỉ thị 35 và các phụ lục, thực hiện hết sức chặt chẽ, trong đó cần lưu ý công tác nhân sự đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng; đồng thời phát huy trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định. Quá trình thực hiện cần làm đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong công tác lựa chọn, giới thiệu và bầu cử cấp ủy các cấp.../.

Thực hiện: Huy Vinh - Quốc Hùng