Video Tin trong nước

Hội thảo khoa học 80 năm tác phẩm “Lịch sử nước ta”

Nhân kỷ niệm 80 năm tác phẩm “Lịch sử nước ta” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được xuất bản lần đầu tiên, Bảo tàng Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học.
20:03 - 01/12/2022

Hội thảo khoa học 80 năm tác phẩm “Lịch sử nước ta” (1942 - 2022)

Ngày 28/1/1941, sau 30 năm hoạt động cách mạng ở nước ngoài, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trở về nước, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Để khơi dậy tinh thần yêu nước, động viên quần chúng nhân dân tham gia các tổ chức của Mặt trận Việt Minh, đưa cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đi đến thắng lợi, Người đã viết tác phẩm “Lịch sử nước ta”. Tác phẩm được Việt Minh Tuyên truyền bộ xuất bản lần đầu tiên vào tháng 2 năm 1942.

Chỉ với 208 câu thơ lục bát ngắn gọn, súc tích, Người đã giới thiệu những nhân vật lịch sử để khái quát truyền thống hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, tác phẩm cũng chỉ ra vai trò quan trọng của việc giáo dục lịch sử, truyền thống của dân tộc đối với các tầng lớp nhân dân trong quá trình đấu tranh cách mạng cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội thảo, các tham luận đã một lần nữa khẳng định và làm sâu sắc thêm những giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm ‘Lịch sử nước ta” trong kho tàng lý luận của cách mạng Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục khẳng định những cống hiến và đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng và cách mạng Việt Nam, từ đó góp phần lan toả cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo kết luận của Bộ Chính trị khoá XII./.

Thực hiện: Thuý Vy - Chí Phương