Video Tin trong nước

Kiên giang có 176 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP

# Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 - 2025, đến nay, tỉnh có 176 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP.
16:36 - 28/09/2023

+ Thực hiện chương trình OCOP, tỉnh phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh theo hướng gia tăng lợi ích cho cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng gia tăng giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân. Triển khai chu trình OCOP và nâng cấp các sản phẩm OCOP có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và xuất khẩu. 

Theo đó, trong năm 2023, số sản phẩm mới và hiện có đạt 3 sao trở lên tối thiểu là 30 sản phẩm, bình quân 2 sản phẩm/huyện, thành phố, trong đó, ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP gắn với thương hiệu sản phẩm, phát triển dịch vụ du lịch nông thôn; có ít nhất 30% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hành hiện đại. Các ngành chức năng và các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức quảng bá, tiếp thị sản phẩm OCOP bằng nhiều hình thức, tập trung thực hiện xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm đạt từ 3 - 5 sao. Xây dựng, quản lý đồng bộ, hiệu quả thương hiệu OCOP, tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ để nâng cao hình ảnh, khả năng nhận diện và giá trị sản phẩm OCOP trên thị trường./.