Video Vấn đề và bình luận

Phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội

Gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng ta đã định hướng phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa có những bước vận động quan trọng.
20:34 - 01/02/2021

Văn hóa được coi là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, trong đó con người được nhìn nhận là trung tâm trong chiến lược phát triển bền vững. Việc nhấn mạnh đến xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng là thể hiện sự phù hợp với quan điểm tiến bộ về văn hóa trên thế giới hiện nay.

Chương trình Vấn đề và bình luận có cuộc trao đổi cụ thể hơn về nội dung này cùng ông Nguyễn Viết Chức – Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Mời quý vị xem các chương trình Vấn đề và bình luận đã phát sóng tại đây./.