Video Tin trong nước

Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị về chính sách tiền tệ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024 tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô
14:23 - 15/03/2024

Tại hội nghị, các đại tập trung thảo luận những giải pháp tháo gỡ khó khăn về tiền tệ, tín dụng, góp phần thúc đẩy SXKD, tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Cùng với đó các đại biểu cũng đưa ra nhiều kiến nghị đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh cao và biểu dương Ngân hàng Nhà nước và toàn ngành ngân hàng về sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được trong thời gian qua, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Cùng với đó Thủ tướng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức và một số bài học kinh nghiệm trong đó nhấn mạnh:

Về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 Thủ tướng đã phân tích rõ về tình hình thế giới và trong nước, đồng thời chỉ rõ mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ năm 2024 trong đó chỉ rõ, năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

Về định hướng chỉ đạo, điều hành Thủ tướng khái quát bằng ba cụm từ: năm tăng, năm giảm, năm tăng tốc bứt phá:

Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành đặc biệt là đối với Ngân hàng Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu, quán triệt và quyết liệt triển khai có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ theo các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị; các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01, 02/NQ/CP và chỉ đạo của TTgCP về tiền tệ, tín dụng, tỷ giá, lãi suất..., gần nhất là Công điện số 18/CĐ-TTg về điều hành tăng trưởng tín dụng.. /.

Thực hiện Vũ Khuyên - Chí Phương