Video Vấn đề và bình luận

Tư duy đột phá của Đảng thể hiện trong văn kiện Đại hội Đảng khoá XIII

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đang trong tuần làm việc đầu tiên với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, văn kiện đại hội Đảng là một trong những nội dung quan trọng nhận được nhiều sự quan tâm nhất tại mỗi kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.
16:21 - 22/10/2021

Các văn kiện không chỉ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020. Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 (kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước). Xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng); và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước).

Để cùng bàn luận kỹ hơn về như vấn đề này, trong chương trình hôm nay chúng tôi mời tới trường quay PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hà - Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 

Mời quý vị xem các chương trình Vấn đề và bình luận đã phát sóng tại đây./.