Video Tự hào hàng Việt Nam - TInh hoa hàng Việt Nam

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam: Số 17

Nội dung chính:
- Bắc Giang phát động tháng cao điểm thực hiện cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
- Hà Nội nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ Việt hưởng ứng cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

20:16 - 25/10/2023