Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 02/12/2023

Những tin chính:
- Hoạt động công đoàn đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng
- Thủ tướng Chính phủ gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế
- Đề xuất danh mục thuốc được áp dụng đàm phán giá
21:51 - 02/12/2023