Video Phóng sự VOV

Dấu ấn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 thành phố Hòa Bình

Những năm qua TP Hòa Bình đã ban hành nhiều NQ, chương trình hành động về công tác giảm nghèo. Đến hết 2023, TP Hòa Bình đã giảm tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tạo dấu ấn đột phá trong Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững GĐ 2021-2025.
09:06 - 09/12/2023

Dấu ấn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 thành phố Hòa Bình

Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Thành phố Hoà Bình có tổng dân số 140.411 người gồm 6 dân tộc cùng sinh sống (Dân tộc kinh 59,61%; dân tộc Mường 38,42%; dân tộc Dao 1,07%; dân tộc Thái 0,42%; dân tộc Tày 0,36%; dân tộc Nùng 0,05%; dân tộc khác 0,07%). Có nhiều dân tộc thiểu lại định cư ở nhiều địa phương khác nhau, nên nhiều năm qua UBND thành phố Hòa Bình luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói chung, mỗi địa phương, cơ quan đơn vị trên địa bàn nói riêng. Trên cơ sở đánh giá kỹ thực trạng, phân tích rõ nguyên nhân, hạn chế trong công tác giảm nghèo. Trong những năm gần đây Thành Uỷ và Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia đã bàn hành nhiều nghị quyết, chương trình kế hoạch giảm nghèo.

Để triển khai các kế hoạch là những giải pháp cụ thể xây dựng mô hình kinh tế thoát nghèo, hỗ trợ vay vốn sản xuất kinh doanh, đầu tư nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng được đưa ra và tích cực thực hiện. Trong đó các công trình giao thông được xây mới, có tính chất kết nối liên vùng khi đi vào hoạt động đã giúp người dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Cùng với việc tập trung phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, thành phố Hòa Bình đã triển khai nhiều mô hình sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu trong sản xuất kinh doanh nhằm khai thác, phát huy có hiệu quả, tiềm năng vốn có trong phát triển trồng trọt, chăn nuôi góp phần nâng cao đời sống người dân khu vực nông thôn, miền núi. Trong đó mô hình nuôi bò sinh sản, dê sinh sản, gà, lợn bản địa đã đạt được những thành tựu đáng kể, giúp người dân thoát nghèo bền vững.

Để nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo, UBND thành phố Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, giáo dục lòng tự trọng nhằm nâng cao nhận thức cho người dân và tinh thần phát huy nội lực, tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, thay đổi tư duy, nhận thức và từng bước xóa bỏ tư tưởng chông chờ, ỉ lại vào nhà nước. Do làm tốt công tác tuyên truyền nên nhận thức của người dân đã được nâng lên rõ rệt, nhiều hộ nghèo, đã chủ động tự giác vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bằng những cách làm - Những hình thức hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực, hiệu quả tính đến cuối năm 2023 tỉ lệ hộ nghèo đã giảm 103 hộ (giảm 0,32% so với đầu năm 1,38%), thu nhập bình quân đầu người tại các xã, phường tăng lên rõ rệt. Điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố Hòa Bình đối với việc chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua việc được công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, người dân tiếp tục được nhận những chính sách an sinh xã hội, các dịch vụ xã hội cơ bản, tham gia các dự án, mô hình phát triển kinh tế để tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập nhằm thoát nghèo, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần, góp phần hiện...