Video Tin trong nước

Giới thiệu bộ sách thường thức chính trị

# Sáng 03/02 tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với NXB Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới thiệu Bộ sách thường thức chính trị và tọa đàm “Lan tỏa tri thức, phát triển văn hóa đọc, vững bước theo Đảng quang vinh”....
18:08 - 03/02/2023

Giới thiệu bộ sách thường thức chính trị

Trong hơn 2 năm qua, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng tổ chức thực hiện Đề án nghiên cứu biên soạn bộ sách phổ thông về tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới đất nước nhằm biên soạn xuất bản bộ sách thường thức chính trị để phục vụ đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, đến nay những cuốn sách tiên về thường thức chính trị thuộc đề án đã được xuất bản gồm 7 cuốn

Việc biên soạn, xuất bản và phát hành rộng rãi bộ sách thưởng thức chính trị phổ thông tới đông đảo các tầng lớp nhân dân nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đường lối đổi mới đất nước tới quảng đại quần chúng nhân dân với trình độ học vấn và hiểu biết khác nhau. Thông qua việc xuất bản và phát hành rộng rãi bộ sách sẽ góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức của các tầng lớp nhân dân về những nội dung cốt lõi trong nền tảng tư tưởng, quan điểm đường lối của Đảng; Góp phần nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị của quảng đại quần chúng nhân dân với cách truyền tải các khái niệm, phạm trù khoa học, kiến thức gần gũi đơn giản dễ hiểu dễ tiếp cận hơn, qua đó giúp đông đảo tầng lớp nhân dân tiếp cận, cập nhật, nắm bắt. Trên cơ sở nắm vững hiểu rõ những nội dung cơ bản lên chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước giúp các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên vận dụng đúng đắn hiệu quả hơn trong thực tiễn. Ngoài ra, bộ sách thường thức chính trị phổ thông sẽ là những công cụ vũ khí, hiệu quả của người dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giúp người dân nhận diện nâng cao sức đề kháng trước những luận điệu sai trái xuyên tạc phản động của các thế lực thù địch.

Cũng trong khuôn khổ Lễ giới thiệu Bộ sách thường thức chính trị đã diễn ra tọa đàm “Lan tỏa tri thức, phát triển văn hóa đọc, vững bước theo Đảng quang vinh”./


Thực hiện: Tiến Dũng – Quốc Hùng