Video Muôn màu cuộc sống

Hưng Yên - Phát huy truyền thống chiếng chèo xứ Ðông

Cùng với chèo Hải Dương, Hải Phòng, chèo Hưng Yên đã góp phần định hình và tạo nên chiếng chèo xứ Ðông, một vùng chèo nổi tiếng trong bốn chiếng chèo chung quanh kinh thành Thăng Long xưa: chiếng chèo Ðoài, chiếng chèo Bắc, chiếng chèo Nam.
16:20 - 03/12/2023