Video Tự hào hàng Việt Nam - TInh hoa hàng Việt Nam

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam: Số 18

Những nội dung chính:
- Giới thiệu, quảng bá hàng Việt chất lượng tới người tiêu dùng khu vực đông Bắc
- Bình Thuận giới thiệu các mặt hàng chủ lực của địa phương tới người tiêu dùng
- Tuyên Quang thiết lập điểm bán hàng VN
- Tăng cách tiếp cận hàng Việt chất lượng cao với người tiêu dùng
20:32 - 27/10/2023