Video Hỏi - Đáp chính sách

Đưa luật phòng chống bạo lực gia đình vào cuộc sống một cách hiệu quả

Tại kỳ hợp thứ 4 khóa 15, với 93,37% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành. Luật 2022 có nhiều điểm mới trong phòng, chống bạo lực gia đình để khắc phục những bất cập của luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.
10:32 - 18/12/2022