Tin tức

Bình Dương: Tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng của “miền Đông gian lao mà anh dũng”

17:30 - 14/10/2020
Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng của “miền Đông gian lao mà anh dũng”, Đảng bộ và nhân dân tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, đưa tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ và toàn diện.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 

Nhiều năm qua, Bình Dương giữ vững vị thế là một trong các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2015-2020 đạt 9,35%/năm, bằng 1,4 lần bình quân chung của cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 155,7 triệu đồng vào năm 2020. Thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch đề ra, là địa phương có tỷ lệ điều tiết về ngân sách Trung ương cao thứ 3 cả nước.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm 89,31% trong GRDP; cơ cấu ngành công nghiệp có chuyển biến tích cực, phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu, giảm loại hình công nghiệp sử dụng nhiều lao động phổ thông, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ có bước phát triển, gắn kết với chuỗi giá trị của các tập đoàn đa quốc gia. Các khu, cụm công nghiệp ngày càng hoàn thiện, nâng cấp, với tỷ lệ lấp đầy cao, đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư và góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Các ngành dịch vụ chất lượng cao như: Dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, thông tin truyền thông, kho cảng và vận tải chuyên dùng (logistics) được quan tâm đầu tư. Hệ thống hạ tầng thương mại được nâng cấp với sự tham gia của các thương hiệu lớn trong và ngoài nước. Xuất khẩu duy trì mức tăng trưởng cao, thị trường không ngừng mở rộng, cơ cấu hàng xuất khẩu chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng hàng công nghiệp chế biến, bước đầu xuất khẩu một số sản phẩm công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm 89,31% trong GRDP của tỉnh

Nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hoàn thành kế hoạch đề ra trước 01 năm. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực.

Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; văn hóa, thể dục, thể thao có nhiều tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được bảo đảm; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo được quan tâm thực hiện và đạt những kết quả thiết thực, đời sống nhân dân ngày được nâng cao, tiêu chí hộ nghèo của tỉnh cao hơn mặt bằng chung cả nước, tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của tỉnh dưới 1%.

Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững. Công tác đối ngoại luôn được tỉnh tích cực thực hiện, mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh với các địa phương, đối tác trong và ngoài nước ngày càng phát triển.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức có chuyển biến rõ nét. Công tác giáo dục, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng, truyền thống cách mạng được coi trọng và thực hiện thường xuyên. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. 

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được triển khai thực hiện nghiêm túc, ngày càng đi vào thực chất, đã tác động tích cực đến việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên tiếp tục được thực hiện tốt; đã quan tâm phát triển tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn, từng bước tinh gọn gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo bổ nhiệm cán bộ từng bước đổi mới, ngày càng sát thực chất, bảo đảm đúng người, đúng việc. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đúng quy trình, quy định, từng bước đi vào nề nếp. Công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, lãng phí được tập trung chỉ đạo; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát huy vai trò, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đạt kết quả quan trọng.

Giao thông, cơ sở hạ tầng phát triển mạnh mẽ 

Công tác dân vận có nhiều đổi mới và đạt kết quả tích cực. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, có nhiều cách làm hay, mô hình mới; góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Những kết quả đạt được là tiền đề để Bình Dương tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vững chắc hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực cố gắng, thành tích mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Dương đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Bên cạnh đó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu cần nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những kết quả đạt được trong 5 năm qua còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Còn một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra chưa đạt. Chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa thật sự bền vững, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nhiều sản phẩm, doanh nghiệp còn thấp.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chưa theo kịp sự phát triển ngày càng đa dạng của đoàn viên, hội viên. Công tác cải cách hành chính chưa theo kịp với tốc độ phát triển chung.

Về Báo cáo Chính trị của Đại hội xác định mục tiêu tổng quát phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước. Mục tiêu này thể hiện tầm nhìn xa, khát vọng lớn và quyết tâm cao về sự phát triển của tỉnh, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tin tưởng Đảng bộ, nhân dân Bình Dương sẽ phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu cao đẹp này. 

Về nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thành công mục tiêu phát triển nhanh, bền vững; xây dựng Bình Dương thành đô thị văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước là phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đột phá chiến lược, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng phát triển những ngành có hàm lượng khoa học công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn; không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế, kiên quyết từ chối những dự án có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường; nâng cao trình độ sản xuất, tăng dần tỉ lệ nội địa hóa và tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu. Từng bước hình thành khu công nghiệp - đô thị khoa học công nghệ. Tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao; xây dựng mạng lưới kết cấu hạ tầng logistics hiện đại. Tiếp tục phát triển mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị; tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Huy động các nguồn lực để phối hợp hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng đồng bộ kết nối với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; tập trung tháo gỡ khó khăn, khuyến khích, tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển trở thành một động lực quan trọng của kinh tế tỉnh.

Tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo, tạo đột phá mạnh mẽ trong phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa; khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng Bình Dương và đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Tập trung xây dựng văn hóa, hệ giá trị và chuẩn mực con người Bình Dương trong thời kỳ mới. Chú trọng xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân và đạo đức kinh doanh. Tiếp tục đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, người khó khăn, yếu thế trong xã hội. Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; phấn đấu không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều.

Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ của tỉnh ngày càng vững chắc. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; coi trọng xây dựng lực lượng tự vệ tại các doanh nghiệp. Nâng cao năng lực dự báo, tham mưu; phát huy tốt vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự, công an trong xây dựng nền quốc phòng tòan dân, an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, để xây dựng và phát triển.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng; đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Tiếp tục thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên, toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ; tập trung kiểm tra, giám sát ở những khâu, địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đổi mới, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa hình thức các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt công tác khen thưởng, tạo động lực quan trọng, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực phấn đấu góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương. Chú trọng đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn phù hợp với biến đổi cơ cấu lao động, nhu cầu công nhân, người lao động và yêu cầu hội nhập quốc tế; lấy yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới và nhu cầu, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động làm cơ sở cho hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tập hợp, vận động công nhân, người lao động.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, Đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, vì lợi ích của dân, của Đảng, vì sự phát triển của tỉnh và đất nước; nghiên cứu lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật cao; thật sự tiên phong, gương mẫu, tận tụy và có năng lực hoàn thành nhiệm vụ; gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước; được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới với cơ cấu hợp lý, chú ý cán bộ nữ, cán bộ trẻ để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ trên các lĩnh vực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương cần làm tốt việc phân công công tác đối với cấp ủy viên theo đề án nhân sự, bảo đảm phù hợp với năng lực, sở trường của cán bộ; chủ động xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa; coi trọng công tác tư tưởng, thực hiện tốt và kịp thời chế độ, chính sách đối với các đồng chí không tái cử theo quy định; có kế hoạch phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ đảng viên và nhân dân, kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Bình Dương vào cuộc sống. 

Với quyết tâm chính trị cao, tầm nhìn rộng mở, khát vọng vươn lên mạnh mẽ và bề dày truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm được vun trồng qua nhiều thế hệ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn thưởng tin tưởng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ đạt được những bước tiến mới mạnh mẽ, xây dựng tỉnh nhà vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đô thị văn minh, đóng góp ngày càng tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của đất nước./. 

Vũ Khuyên - Chí Phương

Tin tức liên quan

Bộ dụng cụ dệt gỗ Phú Chánh của tỉnh Bình Dương là Bảo vật Quốc gia
Bộ dụng cụ dệt gỗ Phú Chánh của tỉnh Bình Dương là Bảo vật Quốc gia

24/11/2021

Ngày 23/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương đã tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Bảo...

Bình Dương công bố bảo vật quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Bình Dương công bố bảo vật quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

23/11/2021

Ngày 23/11, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức lễ công bố quyết định công nhận bảo vật...

Bình Dương cho phép quán ăn, nhà hàng được phép mở bán tại chỗ
Bình Dương cho phép quán ăn, nhà hàng được phép mở bán tại chỗ

23/10/2021

UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành công văn về việc thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh...

Bình Dương vẫn tổ chức Đường hoa và Hội hoa Xuân Tân sửu
Bình Dương vẫn tổ chức Đường hoa và Hội hoa Xuân Tân sửu

06/02/2021

Ngày 5/2, ông Nguyễn Khoa Hải - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương cho biết, do tình...

Làng gốm ở Bình Dương làm "trâu vàng" mùa Tết
Làng gốm ở Bình Dương làm "trâu vàng" mùa Tết

15/01/2021

Để chuẩn bị đón Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021, người dân làng gốm ở đất Lái Thiêu (thành phố Thuận An, tỉnh...

Bình Dương có Trưởng ban Tuyên giáo mới
Bình Dương có Trưởng ban Tuyên giáo mới

04/12/2020

(VOVTV) - Sáng ngày 4/12, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2 (mở rộng), Tỉnh ủy Bình Dương đã...

Phòng sanh “bất đắc dĩ” tại khu cách ly tập trung ở Bình Dương
Phòng sanh “bất đắc dĩ” tại khu cách ly tập trung ở Bình Dương

18/10/2020

Đón liền một lúc hơn 60 thai phụ, Bình Dương "bất đắc dĩ" phải lập phòng sanh ngay trong khu cách...

 Đồng chí Trần Văn Nam tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Trần Văn Nam tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

15/10/2020

Sáng 15/10, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI,...

Bình Dương: Tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng của “miền Đông gian lao mà anh dũng”
Bình Dương: Tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng của “miền Đông gian lao mà anh dũng”

14/10/2020

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung...

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

14/10/2020

Sáng 14/10, khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025....

“Thức tỉnh” làng nghề truyền thống Bình Dương
“Thức tỉnh” làng nghề truyền thống Bình Dương

21/08/2020

Hiện nay, sản phẩm từ nghề truyền thống chịu sự tác động mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường và gặp nhiều khó...

Một thanh niên ở Bình Dương rơi từ lầu cao tử vong khi sắp hết hạn cách ly
Một thanh niên ở Bình Dương rơi từ lầu cao tử vong khi sắp hết hạn cách ly

11/08/2020

Hôm nay (11/8), lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương xác nhận, tại khu cách ly tập trung phòng chống dịch...

Tỉnh thành Bình Dương

Bình Dương
Bình Dương là một điểm hẹn dừng chân đầy thú vị dành cho những cuộc hành trình khám phá vùng đất miền Đông Nam Bộ.

Điểm đến Bình Dương Xem thêm

Hồ Bình An
Một không gian yên bình đối lập với cuộc sống thành thị náo nhiệt, đúng như cái tên: Bình An.
Chùa Hội Khánh
Ngôi chùa cổ nhất Bình Dương, nổi tiếng với bức tượng Phật nằm trên mái dài nhất châu Á.
Tận thấy khu mộ cổ bị lãng quên của người giàu nhất Thủ Dầu Một xưa
Trên ngọn đồi thấp thuộc phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương có một khu lăng mộ cổ quy mô lớn. Do các tư liệu lịch...
Bên trong lò sản xuất lu thủ công cổ nhất ở Bình Dương
Lò lu Đại Hưng có lịch sử gần 160 năm tuổi, là nơi sản xuất và bảo tồn nghề gốm truyền thống. Nơi đây, mỗi ngày, hàng trăm chiếc...
Bảo tàng Dược học cổ truyền độc đáo tại Bình Dương
Bảo tàng Dược học cổ truyền Việt Nam (hay còn gọi là Bảo tàng Fito Museum) là nơi trưng bày, lưu giữ hàng ngàn hiện vật về y học...
Kiệt tác thiên nhiên ‘độc nhất vô nhị’ ở ngôi đình cổ trên đất Thủ
Ở Bình Dương có một ngôi đình cổ 200 tuổi mang tên đình Tân An, cũng có tên gọi khác là đình Bến Thế. Ngôi đình này gây sức hút,...
Tuyến đường bản đồ biển đảo bằng chất liệu gốm ở Bình Dương
Mỗi du khách có dịp đến Bình Dương đều không muốn bỏ lỡ cơ hội khám phá “đường bản đồ” (xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình...
Những ngôi nhà cổ độc đáo trên đất Bình Dương
Bên cạnh những khu, điểm đến du lịch mới lạ, hấp dẫn, Bình Dương còn có những ngôi nhà cổ tồn tại hàng trăm năm. Đây cũng chính...
Chùa Châu Thới - cổ tự xứ Bình Dương
Chùa Châu Thới không chỉ là một ngôi chùa cổ ghi dấu sự hình thành và phát triển Phật giáo Bắc tông ở vùng Đông Nam Bộ, mà còn là...

Ẩm thực Bình Dương Xem thêm

Về Bình Dương nếm thử món bánh bèo bì hơn 100 năm tuổi
Quán bánh bèo gần chợ Búng từng là nơi lui tới của nhiều nghệ sĩ cải lương tài danh hay các đại gia từ Chợ Lớn (TP. Hồ Chí...

Trải nghiệm Bình Dương Xem thêm

Trải nghiệm làng tre 1.500 bụi mát rượi khiến nắng nóng cũng “chào thua”
Cây tre gắn bó với đời sống của người dân Việt Nam hàng nghìn năm qua, giới trẻ ngày nay ít thấy và biết đến vật dụng bằng tre...
Sắc hoa vàng tháng Tư quyến rũ trên những con đường ở Bình Dương
Những ngày đầu tháng 4, dọc các con đường tại Bình Dương sắc vàng rực rỡ và những bông hoa bọ cạp vàng (muồng hoàng yến) tạo ra...
"Xõa" hết mình ở khu du lịch sinh thái Thủy Châu
Chỉ cách TP Hồ Chí Minh khoảng 20km, khu du lịch sinh thái Thủy Châu hiện là điểm du lịch hấp dẫn giới trẻ.

Tin tức Bình Dương Xem thêm

Bộ dụng cụ dệt gỗ Phú Chánh của tỉnh Bình Dương là Bảo vật Quốc gia
Ngày 23/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương đã tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Bảo vật Quốc gia đối với...
Bình Dương công bố bảo vật quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Ngày 23/11, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức lễ công bố quyết định công nhận bảo vật quốc gia và danh mục...
Bình Dương cho phép quán ăn, nhà hàng được phép mở bán tại chỗ
UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành công văn về việc thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu...
Bình Dương vẫn tổ chức Đường hoa và Hội hoa Xuân Tân sửu
Ngày 5/2, ông Nguyễn Khoa Hải - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương cho biết, do tình hình dịch bệnh...
Làng gốm ở Bình Dương làm "trâu vàng" mùa Tết
Để chuẩn bị đón Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021, người dân làng gốm ở đất Lái Thiêu (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) đang...
Bình Dương có Trưởng ban Tuyên giáo mới
(VOVTV) - Sáng ngày 4/12, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2 (mở rộng), Tỉnh ủy Bình Dương đã trao quyết định nhân...
Phòng sanh “bất đắc dĩ” tại khu cách ly tập trung ở Bình Dương
Đón liền một lúc hơn 60 thai phụ, Bình Dương "bất đắc dĩ" phải lập phòng sanh ngay trong khu cách ly.
 Đồng chí Trần Văn Nam tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Sáng 15/10, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025...
Bình Dương: Tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng của “miền Đông gian lao mà anh dũng”
Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Võ...